logo psychoreaktywacja edyta zduleczna przygocka 3

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, uprzejmie informuję, że jako Psycholog przetwarzam Pani/Pana dane osobowe. Troska o poufność powierzonych danych jest dla mnie kluczowa. Robię wszystko, aby powierzone mi dane były w pełni zabezpieczone.

Poniżej przedstawiam podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Psychoreaktywacja Edyta Zduleczna-Przygocka z siedzibą w: ul. Słoneczna 105b/47, 05-515 Stara Iwiczna; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 698 616 761, strona internetowa: http://psychoreaktywacja.pl

2. Cele przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa i w następujących celach:

a) prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, czyli w celu informowania o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywania materiałów edukacyjnych a także informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mogła świadczyć na Pani/Pana rzecz usług;
b) w celu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej lub/i zaświadczenia. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będę mogła świadczyć na Pani/Pana rzecz usług;
c) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych, czyli w celu wystawiania rachunków/faktur za wykonane w ramach gabinetu usługi. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
d) w następujących prawnie uzasadnionych celach Administratora:
- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości obsługi;
- oferowania Pani/Panu innych usług ze strony Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb;
- sprawnej realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
e) w celach marketingowych – wyłącznie po uzyskaniu Pani/Pana wyraźnej zgody, polegających na wysyłaniu ofert świadczonych usług, propozycji uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, informacji o usługach, promocjach itp. Podanie danych jest dobrowolne.

3. Kategorie danych, które nie będą przetwarzane

Administrator oświadcza, że nie będą przetwarzane Pani/Pana dane, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana. Nadto, Administrator informuje, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, głos, a także, że w obrębie gabinetu nie stosuje się monitoringu wizyjnego.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane mogą być następujące podmioty:
a) upoważnione przez Panią/Pana w związku z realizacją praw Pacjenta;
b) firma księgowa, z której usług gabinet korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych;
c) firma informatyczna, z której usług gabinet korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych;
d) agencja marketingowa, z której usług gabinet korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych;
e) podmioty, którym gabinet uzupełnia ofertę usług;
f) dostawcy usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
g) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania 

Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych następuje przez okresy podane poniżej:

- 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe;
- przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną Pani/ Pan kontaktował w sprawie jej zawarcia, w przypadku przetwarzania danych pozyskanych w celu zawarcia umowy;
- do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z zawarciem umowy;
- do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody względem przetwarzania, w przypadku danych pozyskanych w celu marketingowym;
- do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub cofnięcia zgody względem przetwarzania, w przypadku podstawowych danych kontaktowych niezbędnych dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu);

Nadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami (w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychologa przez okres przedawnienia roszczeń.

6. Prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a także w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pani/Pan zażądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator je usunął, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych;
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;
- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej. Koniecznym w takiej sytuacji jest wykazanie przez Panią/Pana szczególnej sytuacji, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że te dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo otrzymać dane osobowe które zostały dostarczone Administratorowi na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan również zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które przysługuje niezależnie od podstawy przetwarzania.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z jego działalnością nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Administrator informuje, że w przypadku odmowy podania przez Panią/Pana podstawowych danych identyfikujących Panią/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to może odmówić zawarcia umowy.

10. Informacja o źródle danych

Administrator uzyskuje Pani/Pana dane wyłącznie bezpośrednio od Pani/Pana.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA PRZETWARZANIE ICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZA POŚREDNICTWEM „FORMULARZA KONTAKTOWEGO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Zdulczena-Przygocka, prowadząca gabinet psychologiczny – NAZWA, ADRES, EMAIL, TELEFON, Strona www:

2. Cel przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa i wyrażonej przez Panią/Pana zgody tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż 5 lat.

5. Prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które przysługuje niezależnie od podstawy przetwarza.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Dowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Panią/Panem korespondencji mailowej w tym przedmiocie.

Pani/Pana dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem przeze mnie zawodu są objęte tajemnicą zawodową psychologa. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez sąd lub prokuratora, lub w sytuacji gdy poważnie zagrożone jest życie klienta lub innych osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Zdulczena-Przygocka, prowadząca gabinet psychologiczny – Psychoreaktywacja z siedzibą w: ul. Słoneczna 105b/47, 05-515 Stara Iwiczna; kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 698 616 761, strona internetowa: http://psychoreaktywacja.pl

2. Cel przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa i wyrażonej przez Panią/Pana zgody tylko i wyłącznie w celu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/ lub/ zaświadczenia. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie pancernej. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

3. Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż 5 lat.

5. Prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania;
b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które przysługuje ie zależnie od podstawy przetwarza.

6. Tajemnica zawodowa

Pani/Pana dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem przeze mnie zawodu są objęte tajemnicą zawodową psychologa. Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez sąd lub prokuratora, lub w sytuacji gdy poważnie zagrożone jest życie klienta lub innych osób.

Wszelkie prawa zastrzeżone © PsychoREAKTYWACJA Edyta Zduleczna-Przygocka

+48 698 616 761

Firma psychologiczno-szkoleniowa Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © PsychoREAKTYWACJA

Edyta Zduleczna-Przygocka

+48 698 616 761

Firma psychologiczno-szkoleniowa Warszawa

logo psychoreaktywacja edyta zduleczna przygocka 3